Članak 1(Obim primene

Ovi Uslovi i odredbe važe za sve ugovore o smeštaju ili druge povezane ugovore koji se sklapaju između hotela i gosta (uključujući goste koji koriste sobe za rad od kuće tokom dana itd.; isto će važiti i u daljem tekstu), a sve što nije regulisano ovim Uslovima i odredbama će biti uređeno zakonom i opšteprihvaćenim običajima. Svi smernice i upozorenja (u daljem tekstu zajedno nazivani “Pravila”) koje hotel predstavlja u vezi sa ovim Uslovima i odredbama, zajedno sa Pravilima hotela koja su uspostavljena i čuvaju se u sobama za goste, čine deo ovih Uslova i odredbi. Ne dovodeći u pitanje prethodni pasus, svaki poseban sporazum koji hotel pruži unutar okvira dozvoljenog zakonom i običajima imaće prednost.

Članak 2(Podnošenje zahteva za ugovor o smeštaju

Osobe koje podnose zahtev za ugovor o smeštaju u hotelu treba da dostave hotelu sledeće informacije:

 • Ime gosta i kontakt telefon
 • Datum boravka i očekivano vreme dolaska
 • Troškovi smeštaja (uglavnom zasnovani na Osnovnim troškovima smeštaja u Prilogu 1.)
 • Ostale informacije koje hotel smatra potrebnim U slučaju da gost zahteva produžetak svog boravka preko datuma navedenog u prethodnom pasusu, smatraće se da je zahtev za novi ugovor o smeštaju podnet u trenutku podnošenja zahteva.

Članak 3(Zaključenje ugovora o smeštaju

Ugovor o smeštaju će biti zaključen kada hotel prihvati zahtev naveden u prethodnom pasusu. Međutim, ovo se ne odnosi kada hotel dokaže da nije prihvatio zahtev. Kada se ugovor o smeštaju zaključi u skladu sa odredbama prethodnog pasusa, gost mora platiti depozit koji je odredio hotel do roka koji je hotel odredio. Depozit će prvo biti dodeljen troškovima sobe koje gost konačno treba da plati, zatim kaznama, a zatim nadoknadama za štetu u slučaju da se primenjuju odredbe Članaka 6 i 21; eventualni preostali depozit će biti vraćen prilikom plaćanja u skladu sa Članom 13. Ugovor o smeštaju prestaje da važi kada gost ne plati depozit naveden u Pasusu 2 do roka koji je hotel odredio. Međutim, ovo se odnosi samo na slučajeve kada hotel obavesti gosta o roku za uplatu depozita.

Članak 4(Posebni sporazumi koji ne zahtevaju depozit

Ne dovodeći u pitanje odredbe Pasusa 2 prethodnog članka, hotel može prihvatiti posebne sporazume koji ne zahtevaju plaćanje depozita. Prethodni pasus o posebnim sporazumima primenjivaće se kada hotel ne zahteva plaćanje depozita navedenog u Pasusu 2 prethodnog članka ili ne navede rok za plaćanje depozita prilikom prihvatanja zahteva za ugovor o smeštaju.

Članak 5(Odbijanje ugovora o smeštaju

Hotel može odbiti da zaključi ugovor o smeštaju u sledećim slučajevima:

 • Kada zahtev za smeštaj krši odredbe ovih Uslova i odredbi
 • Kada su sve sobe za goste već rezervisane
 • Kada se smatra da bi potencijalni gost mogao da krši zakon, remeti javni red ili se ponaša suprotno javnom moralu tokom svog boravka.
 • Kada se smatra da potencijalni gost spada u neku od sledećih kategorija (a) do (c):

a) Organizovana kriminalna grupa prema Zakonu o sprečavanju nepravih dela članova organizovane kriminalne grupe, član organizovane kriminalne grupe prema članu 2 (6) (u daljem tekstu “član organizovane kriminalne grupe”), saradnik ili povezana osoba organizovane kriminalne grupe ili bilo koja druga antisocijalna sila.

b) Kada je podnosilac zahteva uključen u korporacije ili druge organizacije čije su operacije kontrolisane od strane organizovane kriminalne grupe.

c) Kada se bilo koji od direktora korporacije podnosioca zahteva klasifikuje kao član organizovane kriminalne grupe

 • Kada ponašanje potencijalnog gosta predstavlja značajnu smetnju drugim gostima.
 • Kada je potencijalni gost očigledno zaražen zaraznom bolešću.
 • Kada potencijalni gost koristi nasilje, pretnje, ucene ili zastrašivanje kako bi postavio nepravične ili nerazumne zahteve prema hotelu ili njegovim zaposlenima, ili se smatra da je prethodno izvršio slične radnje.
 • Kada hotel nije u mogućnosti da primi goste zbog prirodne katastrofe, kvara na objektu ili drugih neizbežnih okolnosti.
 • Kada je potencijalni gost pijan, ispoljava ili je ispoljavao izuzetno abnormalno ponašanje koje može da smeta drugim gostima, ili u slučajevima koji spadaju pod odredbe perfektivnih zakona.
 • Kada je potencijalni gost izuzetno nečist ili nosi izuzetno prljavu odeću koja može da smeta drugim gostima.
 • Kada potencijalni gost prikriva činjenicu da je rezervisao sobu za goste unutar hotela u cilju ostvarivanja profita, bilo za sebe ili za treću stranu, prodajom robe itd.
 • Kada potencijalni gost ne poštuje ove Uslove i odredbe ili politiku o otkazivanju i plaćanju prilikom rezervacije.

Članak 6(Pravo gosta na raskid ugovora o smeštaju

Gosti mogu zahtevati da hotel raskine ugovor o smeštaju. Ako se ugovor o smeštaju raskine u celosti ili delimično iz razloga koji se mogu pripisati gostu, hotel će naplatiti kaznu u skladu sa odredbama Prilog 2 (samo u slučajevima kada hotel navede rok za plaćanje depozita i zatraži plaćanje prema članu 3 (2) i isključuje slučajeve kada gost otkaže ugovor o smeštaju pre plaćanja). Međutim, u slučaju da hotel prihvati poseban sporazum naveden u Članu 4 (1), gosti su dužni platiti kaznu za raskid ugovora o smeštaju samo ako su obavešteni o toj obavezi. Ako gost ne stigne do 22 sata ili dva sata nakon ranije dogovorenog vremena dolaska na dan svog boravka bez kontakta sa hotelom, ugovor o smeštaju može se smatrati raskinutim od strane gosta.

Članak 7(Pravo hotela da raskine ugovor o smeštaju

Hotel može raskinuti ugovor o smeštaju u sledećim slučajevima:

 • Kada se smatra da gost verovatno krši zakon, remeti javni red ili se ponaša suprotno javnom moralu, ili je izvršio takve radnje tokom svog boravka.
 • Kada se smatra da gost spada u neku od sledećih kategorija (a) do (c):

  a) Organizovana kriminalna grupa ili član, saradnik ili povezana osoba organizovane kriminalne grupe ili bilo koja druga antisocijalna sila

  b) Kada je podnosilac zahteva uključen u korporacije ili druge organizacije čije su operacije kontrolisane od strane organizovane kriminalne grupe.

  c) Kada se bilo koji od direktora korporacije podnosioca zahteva klasifikuje kao član organizovane kriminalne grupe
 • Kada ponašanje gosta predstavlja značajnu smetnju drugim gostima.
 • Kada je gost očigledno zaražen zaraznom bolešću.
 • Kada gost koristi nasilje, pretnje, ucene ili zastrašivanje kako bi postavio nepravične ili nerazumne zahteve prema hotelu ili njegovim zaposlenima, ili se smatra da je prethodno izvršio slične radnje.
 • Kada gost ne može biti smešten zbog više sile.
 • Kada je gost pijan, ispoljava ili je ispoljavao izuzetno abnormalno ponašanje koje može da smeta drugim gostima, ili u slučajevima koji spadaju pod odredbe perfektivnih zakona.
 • Kada gost puši u krevetu, manipuliše protivpožarnom opremom ili na drugi način krši Pravila hotela (ograničeno na propise u vezi sa požarima).
 • Kada gost prikrije činjenicu da je rezervisao sobu za goste unutar hotela u cilju ostvarivanja profita, bilo za sebe ili za treću stranu, prodajom robe itd.
 • Kada je gost nedozvoljeno prokrijumčario životinje u sobu bez saglasnosti hotelskog osoblja.
 • Kada gost krši Pravila hotela utvrđena u Članu 10, izvršava bilo koje zabranjene radnje utvrđene u Članu 11, ili na drugi način ne poštuje ove Uslove i odredbe ili pravila o otkazivanju i plaćanju prilikom rezervacije. Kada hotel otkaže ugovor o smeštaju u skladu sa odredbama prethodnog stava, gostu se neće naplatiti usluge koje još nisu pružene.

Članak 8(Registracija gostiju

Gosti moraju registrovati sledeće informacije na recepciji na dan svog boravka:

 • Ime i Prezime gosta, adresa stanovanja, kontakt telefon, JMBG, broj lične karte/pasoša
 • Datum odlaska i planirano vreme odlaska
 • Ostale informacije koje hotel smatra potrebnim Međunarodni gosti koji nemaju adresu u Srbiji moraju predstaviti sken ili kopiju svoje putne isprave i registrovati svoje državljanstvo, broj pasoša, mesto ulaska i datum ulaska u dodatku uz navedene informacije. Gosti koji žele platiti takse navedene u Članu 13 putem putničkih čekova, hotelskih vaučera, kreditnih kartica ili bilo koje druge alternativne valute moraju to unapred predstaviti pri registraciji navedenih informacija. Imajte na umu da se plaćanje valutom neće prihvatiti ako je hotel unapred obavestio gosta da valuta nije prihvaćena.

Članak 9(Radno vreme soba za goste

Sobe za goste mogu se koristiti od 12:00 do 12:00 sledećeg dana. Međutim, za produžene boravke, gosti mogu koristiti sobu za goste tokom celog dana osim dana dolaska i odlaska. Ne dovodeći u pitanje odredbe prethodnog stava, hotel može dozvoliti gostima da koriste sobe za goste van vremena navedenog gore. U tom slučaju, naplaćivaće se sledeće naknade za produženje:

 • Do 14:00: 1.000 dinara po satu po sobi za gosta
 • Nakon 14:00: Puna cena sobe

Članak 10(Saglasnost sa Pravilima hotela

Gosti su dužni pridržavati se ovih Uslova i odredbi, kao i Pravila hotela tokom svog boravka.

Članak 11(Zabranjene radnje

Gosti ne smeju izvoditi sledeće radnje, ni sami ni putem treće strane:

 • Registrovanje ili pružanje lažnih informacija prilikom boravka u hotelu.
 • Korišćenje prevare kod metoda plaćanja, kao što su ukradene kreditne kartice, prilikom boravka u hotelu.
 • Neovlašćeno sticanje ili korišćenje koristi hotela Divčibare ili ličnih podataka treće strane.
 • Korišćenje hotela u poslovne svrhe bez dozvole hotela.
 • Masovno rezervisanje praćeno masovnim otkazivanjem ili bilo kojim sličnim radnjama.
 • Ponovno rezervisanje i otkazivanje rezervacija bez opravdanog razloga ili bilo kojim sličnim radnjama.
 • Predstavljanje hotela ili hotelske grupe ili bilo koje radnje koje se mogu smatrati takvima.
 • Neovlašćen pristup sistemima ili računarima ili bilo kojim sličnim radnjama.
 • Slanje ili postavljanje štetnih računarskih programa ili bilo kojih sličnih radnji.
 • Uklanjanje, oštećivanje ili uništavanje opreme unutar hotelskih objekata ili bilo kojih sličnih radnji.
 • Ometanje poslovanja ili oštećenje ugleda ili brenda hotela ili hotelske grupe postavljanjem zahteva koji premašuju socijalno prihvatljive norme, ili klevetanje, klevetanje, pretnje ili uznemiravanje hotela ili njegovog osoblja ili objavljivanje inflamatornih komentara na društvenim mrežama ili bilo kojim sličnim radnjama.
 • Nasilje, pretnje, ucene ili druge prinudne i nerazumne zahteve prema hotelu ili njegovom osoblju.
 • Bilo koje radnje koje izazivaju ili rizikuju izazivanje nelagodnosti, štete ili nepogodnosti drugim gostima, trećim stranama, hotelu ili hotelskoj grupi.
 • Bilo koje radnje koje krše ili rizikuju kršenje autorskih prava, zaštitnih znakova ili drugih intelektualnih vlasničkih prava, prava na privatnost, lična prava ili bilo koja druga prava drugih gostiju, trećih strana, hotela ili hotelske grupe.
 • Radnje koje krše ili rizikuju kršenje javnog reda ili zakona, ili bilo kojih krivičnih dela.
 • Prikazivanje moći organizovane kriminalne grupe ili radnje pomaganja i podržavanja organizovane kriminalne grupe.
 • Kršenje bilo kojih drugih odredbi ovih Uslova i odredbi.
 • Kršenje bilo kojih drugih pravila u Pravilima hotela.
 • Bilo koje druge radnje koje hotel smatra neprikladnim. Hotel će biti ovlašćen da od gosta zahteva da odmah prestane sa zabranjenim radnjama navedenim u prethodnom pasusu i da pruži odgovarajuće objašnjenje. U slučaju da gost ne prestane sa zabranjenim radnjama, hotel će moći raskinuti ugovor o smeštaju odmah bez prethodnog obaveštenja gostu. Međutim, ovo se ne odnosi na slučajeve kada hotel odluči ne zahtevati da gost prestane sa zabranjenim radnjama. Gosti koji su prouzrokovali štetu hotelu ili drugim gostima kao rezultat zabranjenih radnji iz prethodnog pasusa snosiće odgovornost za nadoknadu štete.

Članak 12(Nadoknada za štetu

Gosti će biti odgovorni za nadoknadu štete koja je prouzrokovana hotelu namerom ili nehatom gostiju tokom njihovog boravka. Hotel će od gostiju tražiti odgovarajuće nadoknade za štetu pretrpljenu od strane hotela kao rezultat kršenja ovih Uslova i odredbi ili Pravila hotela od strane gosta.

Članak 13(Cene i način plaćanja

Cene smeštaja i usluga u hotelu biće one koje su navedene na veb sajtu hotela ili u publikacijama hotela. Međutim, cena se može promeniti u zavisnosti od vremena rezervacije. Gosti su dužni platiti cene smeštaja i usluga u hotelu na dan dolaska, bez obzira na faktore kao što su cena prilikom rezervacije, vreme dolaska ili vreme odlaska. Ovo se ne odnosi na slučajeve kada hotel prihvati posebne sporazume navedene u Članu 4 (1). Gosti mogu platiti troškove smeštaja i usluga u hotelu u gotovini, putničkim čekovima, hotelskim vaučerima, kreditnim karticama, elektronskim novcem ili na druge načine koje hotel prihvati. Cene smeštaja i usluga navedene u prethodnom pasusu uključuju poreze na potrošnju i druge poreze koji se mogu primeniti u skladu sa zakonima i propisima.

Članak 14(Porezi

Cene smeštaja i usluga u hotelu navedene u Članu 13 uključuju poreze na potrošnju i druge poreze koji se mogu primeniti u skladu sa zakonima i propisima.

Članak 15(Naknade za troškove smeštaja i usluga

Gosti su dužni platiti sve naknade za troškove smeštaja i usluga koje su navedene u Prilogu 1, kao i sve naknade koje su navedene u posebnim sporazumima navedenim u Članu 4 (1). Hotel će moći tražiti plaćanje unapred od strane gosta do iznosa naknada za troškove smeštaja i usluga za ceo period boravka, ili za određeni iznos ako je ugovor o smeštaju zaključen u skladu sa odredbama Člana 4 (1).

Članak 16(Promena cena

Hotel može promeniti cene smeštaja i usluga navedene u Prilogu 1 i Prilogu 2 bez prethodnog obaveštenja gostima. Međutim, ovo se ne odnosi na slučajeve kada je cena smeštaja i usluga već dogovorena pre zaključenja ugovora o smeštaju, osim u slučajevima kada gost izmeni sadržaj ugovora (uključujući promene u datumu periodu boravka) i hotel ima osnov za promenu cena. U slučaju kada hotel odluči promeniti cene smeštaja i usluga navedene u prethodnom stava bez prethodnog obaveštenja gostima, gosti će biti dužni platiti cene koje su na snazi na dan dolaska.

Članak 17(Otkazivanje rezervacije od strane gosta

Gosti mogu otkazati svoju rezervaciju putem hotelskog veb sajta ili telefonom. Kada gost odluči otkazati rezervaciju u skladu sa odredbama prethodnog stava, hotel će naplatiti sledeće naknade za otkazivanje, osim u slučajevima kada je hotel prihvatio posebne sporazume navedene u Članu 4 (1):

 • Otkazivanje 1 do 2 dana pre datuma boravka: 0% naknade za smeštaj
 • Otkazivanje na dan dolaska: 80% naknade za smeštaj
 • Otkazivanje bez prethodne najave: 100% naknade za smeštaj U slučaju da gosti nisu stigli do 22 sata na dan svog boravka ili do 2 sata nakon ranije dogovorenog vremena dolaska bez kontakta sa hotelom, ugovor o smeštaju može se smatrati otkazanim od strane gosta. U slučaju da gosti ne stignu na dan dolaska (uključujući i slučajeve kada stignu kasnije) ili da napuste hotel ranije od planiranog vremena odlaska bez prethodnog obaveštenja, ugovor o smeštaju može se smatrati otkazanim od strane gosta. Naknade za otkazivanje navedene u prethodnom pasusu neće se naplatiti u slučajevima kada gosti imaju osnov za raskid ugovora o smeštaju u skladu sa odredbama Člana 6.

Članak 18(Otkazivanje rezervacije od strane hotela

Hotel može otkazati rezervaciju od strane gosta u sledećim slučajevima:

 • Kada se smatra da je gost verovatno kršio zakon, remetio javni red ili se ponašao suprotno javnom moralu.
 • Kada je gost podneo lažne informacije pri rezervaciji sobe za goste.
 • Kada gost koristi prevare kod metoda plaćanja, kao što su ukradene kreditne kartice.
 • Kada gost ne stigne do 22 sata na dan svog boravka ili do 2 sata nakon ranije dogovorenog vremena dolaska.
 • Kada gost ne može biti smešten zbog više sile, prirodne katastrofe, kvara na objektu ili drugih neizbežnih okolnosti.
 • Kada je nemoguće kontaktirati gosta i gost se ne stigne do 2 sata nakon ranije dogovorenog vremena dolaska.
 • Kada je gost verovatno član ili povezana osoba organizovane kriminalne grupe ili neke druge antisocijalne sile, ili kada je gost očigledno zaražen zaraznom bolešću.
 • Kada ponašanje gosta predstavlja značajnu smetnju drugim gostima.
 • Kada je gost koristio nasilje, pretnje, ucene ili zastrašivanje kako bi postavio nepravične ili nerazumne zahteve prema hotelu ili njegovim zaposlenima, ili se smatra da je prethodno izvršio slične radnje.
 • Kada gost ne poštuje ove Uslove i odredbe ili Pravila hotela ili politiku o otkazivanju i plaćanju prilikom rezervacije.
 • Kada gost nije dostavio informacije za registraciju navedene u Članu 8 ili je dao lažne informacije.
 • Kada se ponašanje gosta prema zaposlenima hotela smatra neprikladnim, uključujući seksualno uznemiravanje i fizičko nasilje.
 • Kada gost koristi sobe za goste za poslovne svrhe bez dozvole hotela.
 • Kada gost masovno rezerviše sobe za goste praćeno masovnim otkazivanjem ili bilo kojim sličnim radnjama.
 • Kada gost ponovno rezerviše i otkazuje rezervacije bez opravdanog razloga ili bilo kojim sličnim radnjama.
 • Kada gost koristi ime ili predstavlja se kao zaposleni u hotelu ili hotelskoj grupi ili bilo kojim sličnim radnjama.
 • Kada gost prikrije činjenicu da je rezervisao sobu za goste unutar hotela u cilju ostvarivanja profita, bilo za sebe ili za treću stranu, prodajom robe itd.
 • Kada gost krši bilo koju drugu odredbu ovih Uslova i odredbi ili Pravila hotela. Hotel će otkazati rezervaciju u skladu sa odredbama prethodnog stava odmah bez prethodnog obaveštenja gostu. Međutim, ovo se ne odnosi na slučajeve kada hotel odluči ne zahtevati da gost otkaže ugovor o smeštaju. Gosti će biti dužni platiti troškove smeštaja i usluga u skladu sa odredbama Priloga 2 ukoliko hotel otkaže rezervaciju u skladu sa odredbama prethodnog stava.

Članak 19(Posebni sporazumi

Gosti i hotel mogu dogovoriti posebne sporazume u suprotnosti sa ovim Uslovima i odredbama, podložno tome da gosti su dužni platiti naknade za troškove smeštaja i usluga u hotelu u skladu sa ovim Uslovima i odredbama ako postoji sukob između odredbi ovog Uslova i odredbi i posebnog sporazuma. Sadržaj posebnog sporazuma navedenog u prethodnom pasusu preduzima efekte samo za goste koji su naveli saglasnost sa tim sporazumom.

Članak 20(Odbijanje gostiju

Hotel će imati pravo da odbije primiti potencijalne goste u sledećim slučajevima:

 • Kada hotel nema dostupne sobe za goste zbog popunjenosti kapaciteta.
 • Kada je potencijalni gost naručio ili ispoljava naručivanje vanredno velike količine soba za goste u cilju ostvarivanja profita, bilo za sebe ili za treću stranu, prodajom robe itd.
 • Kada potencijalni gost prikriva činjenicu da je rezervisao sobu za goste unutar hotela u cilju ostvarivanja profita, bilo za sebe ili za treću stranu, prodajom robe itd.
 • Kada potencijalni gost ne poštuje ove Uslove i odredbe ili politiku o otkazivanju i plaćanju prilikom rezervacije.
 • Kada potencijalni gost verovatno krši zakon, remeti javni red ili se ponaša suprotno javnom moralu, ili je ispoljio takvo ponašanje tokom svog boravka.
 • Kada potencijalni gost ispoljava ili je ispoljio izuzetno abnormalno ponašanje koje može da smeta drugim gostima, ili u slučajevima koji spadaju pod odredbe perfektivnih zakona.
 • Kada je potencijalni gost izuzetno nečist ili nosi izuzetno prljavu odeću koja može da smeta drugim gostima.
 • Kada potencijalni gost koristi sobe za goste za poslovne svrhe bez dozvole hotela.
 • Kada je potencijalni gost prikrio činjenicu da je rezervisao sobu za goste unutar hotela u cilju ostvarivanja profita, bilo za sebe ili za treću stranu, prodajom robe itd.
 • Kada potencijalni gost krši bilo koju drugu odredbu ovih Uslova i odredbi ili Pravila hotela.
 • Kada potencijalni gost ometa poslovanje ili oštećuje ugled ili brend hotela ili hotelske grupe postavljanjem zahteva koji premašuju socijalno prihvatljive norme, ili klevetanje, klevetanje, pretnje ili uznemiravanje hotela ili njegovog osoblja ili objavljivanje inflamatornih komentara na društvenim mrežama ili bilo kojim sličnim radnjama.
 • Kada potencijalni gost nije registrovao informacije navedene u Članu 8 ili je dao lažne informacije.
 • Kada se ponašanje potencijalnog gosta prema osoblju hotela smatra neprikladnim, uključujući seksualno uznemiravanje i fizičko nasilje.
 • Kada potencijalni gost koristi sobe za goste za poslovne svrhe bez dozvole hotela.
 • Kada potencijalni gost masovno rezerviše sobe za goste praćeno masovnim otkazivanjem ili bilo kojim sličnim radnjama.
 • Kada potencijalni gost ponovno rezerviše i otkazuje rezervacije bez opravdanog razloga ili bilo kojim sličnim radnjama.
 • Kada potencijalni gost koristi ime ili se predstavlja kao zaposleni u hotelu ili hotelskoj grupi ili bilo kojim sličnim radnjama.
 • Kada potencijalni gost prikrije činjenicu da je rezervisao sobu za goste unutar hotela u cilju ostvarivanja profita, bilo za sebe ili za treću stranu, prodajom robe itd.
 • Kada potencijalni gost krši bilo koju drugu odredbu ovih Uslova i odredbi. Potencijalni gosti će biti obavešteni unapred odlukama navedenim u prethodnom pasusu kada je to moguće. Hotel se neće smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu koja je prouzrokovana potencijalnom gostu zbog odluka navedenih u prethodnom pasusu.

Članak 21(Zamena smeštaja

U slučaju da hotel nije u mogućnosti pružiti sobu za goste koje je potencijalni gost rezervisao, hotel će pokušati pružiti sobu za goste sa istim brojem kreveta ili sličnim karakteristikama. Hotel će nadoknaditi potencijalnom gostu razliku između cene sobe za goste koju je rezervisao i cene sobe za goste koja mu je pružena u skladu sa odredbama prethodnog stava, osim u slučaju kada hotel odluči da će cena sobe za goste koja mu je pružena biti ista kao cena sobe za goste koju je potencijalni gost rezervisao.

Članak 22(Pravila korišćenja soba za goste

Pravila za korišćenje soba za goste koja su postavljena u hotelskim objektima moraju se poštovati od strane gostiju. Gosti se mole da koriste sobe za goste u skladu sa uputstvima hotela i sa visokim stepenom pažnje i brige kako se u okolini soba za goste ne bi narušila čistoća, red i mir. Gosti će biti odgovorni za nadoknadu štete koja je prouzrokovana hotelskim objektima ili inventarom soba za goste namerno ili nenamerno tokom njihovog boravka.

Članak 23(Obezbeđenje predmeta

Hotel će moći na sebi primeren način da obezbedi predmete koje su gosti doneli sa sobom ili su se izdavali gostima od strane hotela. Gosti će biti odgovorni za čuvanje vrednih predmeta samostalno u sobama za goste. Hotel će biti odgovoran za gubitak, krađu ili oštećenje predmeta koji su preuzeti od strane hotela ukoliko je gubitak, krađa ili oštećenje rezultat namerne ili nehatne radnje hotelskog osoblja. Gosti će biti odgovorni za gubitak, krađu ili oštećenje predmeta koji su preuzeti od strane hotela ukoliko gubitak, krađa ili oštećenje rezultat namerne ili nehatne radnje gosta.

Članak 24(Čuvanje prtljaga i/ili stvari

Hotel će čuvati prtljag i stvari gostiju prema nalogu gosta i troškovima gosta ukoliko je hotel pristao na takvu uslugu. Međutim, hotel može odbiti takvu uslugu u slučajevima kada nema prostora ili drugih opravdanih razloga. Hotel će čuvati prtljag i stvari gostiju do 7 dana.

Članak 25(Odgovornost za prtljag

Gosti će biti odgovorni za štetu koja je prouzrokovana prtljagu ili stvarima drugih gostiju ili trećih strana ako je šteta prouzrokovana namerom ili nehatom gosta. Hotel će biti odgovoran za štetu koja je prouzrokovana prtljagu ili stvarima gostiju samo u slučaju kada je šteta rezultat namerne ili nehatne radnje hotela.

Članak 26(Isporuka stvari

Stvari koje su zaboravljene od strane gostiju a koje su pronađene u sobama za goste će biti vraćene gostima ukoliko se ostavi zahtev za povratak i troškovi povratka budu plaćeni od strane gosta. Ukoliko se vlasnik ne identifikuje, stvari će biti čuvane od strane hotela za period od 7 dana od dana pronalaska, a nakon isteka tog perioda, stvari će biti predane policiji grada Valjeva ili će biti donirane.

Članak 27(Vreme odmora

Vreme odmora u hotelu je u periodu od 22 sata do 7 časova. U periodu odmora, gosti se mole za smanjenje glasnoće kako bi se sprečila smetnja drugih gostiju.

Članak 28(Kućni ljubimci

Hotel neće dozvoliti boravak kućnim ljubimcima u skladu sa Opštim uslovima, a sve u korist i održavanja higijene i čistoće i poštovanje prema drugim gostima iz zdravstvenih i higijenskih razloga.

Članak 29(Sprečavanje požara

U cilju sprečavanja požara, molimo vas da se pridržavate uputstava za gašenje požara navedenih u hotelu.

Članak 30(Ograničenja odgovornosti

Hotel će se truditi da obezbedi nesmetano poslovanje hotela, međutim, hotel neće snositi odgovornost za sledeće slučajeve:

 • Slučajeve kada je pretrpljena šteta prouzrokovana namerom ili nehatom gostiju.
 • Slučajeve kada je pretrpljena šteta prouzrokovana trećim stranama koji nisu povezani sa hotelom i kada je šteta prouzrokovana namerom ili nehatom trećih strana.
 • Slučajeve kada je pretrpljena šteta prouzrokovana prirodnom katastrofom ili višom silom koja je nemoguće predvideti i izbeći.
 • Slučajeve kada je pretrpljena šteta prouzrokovana problemima sa instalacijama hotela koje nisu mogli biti predvideti i izbeći od strane hotela.

Članak 31(Razumne mere

Hotel će pokušati preduzeti razumne mere kako bi obezbedio gostima siguran i ugodan boravak u hotelu. Međutim, ukoliko gost pretrpi štetu tokom svog boravka, hotel se neće smatrati odgovornim za bilo kakvu neposrednu ili posrednu štetu koja je pretrpljena kao rezultat štete.

Članak 32(Rešavanje sporova

Sporovi između hotela i gostiju u vezi sa ovim Uslovima i odredbama ili ugovorima o smeštaju bit će rešavani uz puno uvažavanje stavova obe strane i u skladu sa Zakonom Republike Srbije. U slučaju da hotela i gosta ne može da se postigne dogovor u vezi sa sporom iz prethodnog stava, spor će biti rešavan na sudu u gradu Valjevo.

Članak 33(Sud nadležnosti

Sudovi u Valjevu, Srbija, biće isključiva nadležna tela za sporove između hotela i gostiju u vezi sa ovim Uslovima i odredbama ili ugovorima o smeštaju.

Članak 34(Promene u uslovima i odredbama

Hotel će moći promeniti ove Uslove i odredbe bez prethodnog obaveštenja gostima u slučajevima kada je promena neophodna zbog opravdanih razloga, kao što su promene zakona ili drugih relevantnih propisa, promene u okolnostima koje utiču na poslovanje hotela, ili promene u politici hotela. Promene u ovim Uslovima i odredbama će se primenjivati od trenutka objavljivanja na hotelskom veb sajtu, osim u slučajevima kada su određeni ugovori zaključeni prethodno pre objavljivanja.

Članak 35(Nadležna tela

Ova firma je nadležna za sve zahteve, obaveze i aktivnosti hotela prema gostima i trećim stranama.

Članak 36(Primena zakona

Ovi Uslovi i odredbe će biti regulisani zakonima Republike Srbije.

Poslovnik hotela – Prilog 1 Uplata hotelskih usluga (u ovom tekstu označava “usluge”) i naknada za smeštaj (u ovom tekstu označava “naknade za smeštaj”) od strane gostiju hotelu biće uređeni na sledeći način:

 • Cena usluga i naknade za smeštaj navedene na vebsajtu hotela, u publikacijama hotela ili u informativnom materijalu, kao i cena usluga i naknade za smeštaj koje su ponuđene gostima od strane hotela, biće regulisane cenovnikom koji je postavljen u hotelu i na vebsajtu hotela.
 • Hotel može promeniti cene usluga i naknade za smeštaj navedene u prethodnom stavu bez prethodnog obaveštenja gostima.
 • Gosti će biti dužni platiti usluge i naknade za smeštaj u skladu sa cenovnikom navedenim u prethodna dva stava na dan njihovog boravka u hotelu.
 • Naknade za smeštaj se moraju platiti unapred na dan dolaska u hotel, osim u slučajevima kada je hotel dogovorio drugačije uslove plaćanja.
 • Naknade za smeštaj koje nisu plaćene u skladu sa odredbama prethodnog stava biće plaćene od strane gosta prema odredbama hotela.
 • U slučaju da gost napusti hotel pre nego što istekne rok za njegovo boravište koji je dogovoren unapred između hotela i gosta, gost će biti dužan platiti usluge i naknade za smeštaj koje premašuju iznos plaćen unapred prema odredbama prethodna dva stava.
 • U slučaju da gost ne stigne do dogovorenog vremena dolaska (u ovom tekstu označava “vreme dolaska”), gost će biti dužan platiti usluge i naknade za smeštaj u skladu sa dogovorenim vremenom dolaska, čak i ako gost stigne kasnije od vremena dolaska.
 • Hotel može zahtevati od gostiju da preplati naknade za smeštaj pre nego što dođu do vremena dolaska ili plaćaju depozit ili unapred plaćeni iznos od strane gostiju u skladu sa uslovima pružanja smeštaja.

Pravila kućnog reda hotela – Prilog 2 Pravila kućnog reda hotela (u ovom tekstu označava “kućni red”) biće regulisana na sledeći način:

 • Gosti će biti dužni da se pridržavaju kućnog reda koji je postavljen u hotelu i na veb sajtu hotela.
 • Hotel može promeniti kućni red u bilo koje vreme bez prethodnog obaveštenja gostima.
 • U slučaju da gost krši kućni red ili se ponaša na način koji ugrožava mir i red u hotelu ili neprijateljski utiče na druge goste, hotel će moći otkazati ugovor o smeštaju sa takvim gostom.
 • Gosti će biti dužni platiti štetu koja je prouzrokovana hotelu ili trećim stranama kao rezultat kršenja kućnog reda od strane gosta.
 • Hotel neće biti odgovoran za štetu koja je pretrpljena od strane gosta kao rezultat otkaza ugovora o smeštaju ili drugih radnji koje su preduzete od strane hotela prema odredbama prethodna dva stava.
 • Gosti će biti dužni platiti sve dodatne troškove koji proizlaze iz boravka sa kućnim ljubimcima, uključujući ali ne ograničavajući se na troškove za čišćenje soba i oštećenje inventara soba ili hotelskih objekata koje je prouzrokovao kućni ljubimac. Ovo su osnovni uslovi i odredbe koji se mogu primenjivati u japanskim hotelima. Važno je napomenuti da se uslovi i odredbe mogu razlikovati od hotela do hotela, pa je preporučljivo detaljno pročitati uslove i odredbe hotela u kojem planirate da ostanete.